OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Ochrana osobných údajov


V zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných  údajov (ďalej ako „Zákon“) a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej ako „GDPR“), Vám SBK týmto poskytuje informácie o ochrane osobných údajov a o prijatých opatreniach.

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV SBK

1. Zhromažďovanie osobných údajov

Ochrana osobných údajov, ktoré zhromažďuje Slovenský beauceron klub (ďalej ako „SBK“) vo svojich dokumentoch a ktoré sú prístupné online na internetovej stránke SBK https://beauceron.wbl.sk .

2. Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme, a ako s nimi zaobchádzame

V súvislosti s riadením chovu plemena beauceron zhromažďujeme osobné údaje, ktoré sú potrebné pre túto činnosť a pre propagáciu plemena.

Pod osobnými údajmi sa v zmysle Nariadenie rozumejú „akékoľvek údaje týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len „dotknutá osoba); identifikovateľná osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, ...“. Inými slovami, jedná sa o akékoľvek údaje týkajúce sa osoby, ktorej totožnosť je známa alebo ju možno zistiť.

Osobné údaje, ktoré ako SBK spracúvame, nám poskytujete priamo vy, ako je to opísané nižšie.

 3. Osobné údaje, ktoré nám poskytujete priamo

Osobné údaje, ktoré nám poskytujete priamo, sa spracúvajú len na účely uvedené v tomto dokumente. Niektoré vaše osobné údaje spracovávame v rámci štatistiky, propagácie chovu, výsledkov výstav, zverejňovanie chovných jedincov (napr. v sekcii „Plemenníci“ na internetovej stránke SBK), majiteľov psov, vystavovanie krycích listov a štatistického spracovania činnosti klubu.

Osobné údaje, ktoré poskytnete v rámci prihlášok a administratívnych dokumentov klubu, nie sú nikdy povinné, ak nebude určené inak. Ak sa rozhodnete niektoré osobné údaje neposkytnúť, môže to mať dosah na služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Nižšie sú uvedené spôsoby, ako môžete osobné údaje poskytnúť, typy osobných údajov, ktoré môžete poskytnúť a ako môžeme s osobnými údajmi zaobchádzať.

Postup pri prihlásení sa do klubu:

Za účelom prihlásenia sa do klubu Vás požiadame o vypísanie a zaslanie prihlášky, zverejnenej na internetovej stránke klubu do klubu, t.j. na (i.)  e- mailovú adresu: beauceron.sk@gmail.com; alebo (ii.) poštou na korešpondenčnú adresu klubu (Slovenský Beauceron klub, Cabaj 125, 951 17 Cabaj- Čápor). Prihláška do klubu je nevyhnutná. V prihláške do klubu vypĺňate osobné údaje v rozsahu: meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa, číslo mobilného telefónu, e-mailová adresa, internetová stránka. Okrem tejto prihlášky môžete vypĺňať aj prihlášku na bonitáciu, či na klubovú výstavu, v ktorej rovnako vypĺňate uvedené osobné údaje.

Pri spracovávaní informácií z výstav alebo iných aktivít klubu môžeme zverejniť aj vašu fotografiu. Na Vami uvedenú e-mailovú adresu môžeme zasielať elektronické informačné, alebo propagačné e-mailové správy, vrátane špeciálnych ponúk od vybraných obchodníkov, propagačných oznámení, aktuálnych správ a informácií o udalostiach.

Korešpondencia so servisom pre členov:

Môžete nás kontaktovať kliknutím na prepojenie, ktoré je uvedené na webovej stránke (beauceron.sk@gmail.com). Tento kontakt je priamym spojením s konkrétnym  členom výboru alebo adminom. Takéto e-maily sa archivujú v mailových schránkach jednotlivých kontaktovaných osôb. Akékoľvek informácie poskytnuté v tejto súvislosti budú spracovávané a uchovávané za účelom zodpovedania vašich otázok a na správu našich záznamov. Tieto informácie môžu zahŕňať dátum a čas otázky, informácie, meno, e-mailovú adresu, predmet správy, odpoveď a dátum odpovede. Tieto osobné údaje môžeme zdieľať s osobami, ktoré by mohli zodpovedať vaše otázky či reagovať na vaše sťažnosti. Vyššie uvedené typy komunikácie sú nevyhnutné na to, aby sme vám mohli poskytovať služby, reagovať na vaše podnety.

Ďalšie funkcie:

Osobné údaje z databáz môžeme využívať pre ďalšie aktivity, ktoré sú spojené s propagáciou kynológie všeobecne – pozvánky na iné výstavy, propagačné akcie, súťaže.

4. Vaše práva

Máte právo na prístup k svojim údajom, ako aj právo byť informovaný o tom, aké osobné údaje o vás uchovávame. Máte právo prístupu k týmto svojim osobným údajom, vrátane fotografie, a to pomocou kontaktných údajov, ktoré sú uvedené v tomto dokumente, resp. na internetovej stránke klubu.

Kedykoľvek môžete požiadať o opravu osobných údajov, pokiaľ o Vás evidujeme nesprávne osobné údaje. Máte právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

Máte právo na vymazanie osobných údajov, ktorá sa Vás týkajú, za predpokladu, že (i.) osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali; (ii.) odvoláte súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie Vašich osobných údajov vykonáva, (iii.) namietate voči spracúvaniu osobných údajov, (iv.) sa osobné údaje spracúvali nezákonne, (v.) je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.

Rovnako máte právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, pokiaľ (i.) napadnete správnosť osobných údajov námietkou, (ii.) je spracúvanie protizákonné a žiadate namiesto výmazu osobných údajov obmedzenie ich použitia; (iii.) ich SBK nepotrebuje na účely spracúvania. Pokiaľ žiadate o obmedzenie spracúvania osobných údajov, bude ich SBK len uchovávať.

Akúkoľvek vašu žiadosť o prístup, opravu alebo výmaz údajov vyriešime v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

Ak nám poskytnete akékoľvek informácie alebo materiály týkajúce sa inej osoby, mali by ste mať istotu, že zdieľanie takých informácií alebo materiálov s nami, je v súlade s platnými zákonmi. Napríklad by ste mali náležite informovať dotyčnú osobu o spracovaní jej osobných údajov a získať jej súhlas, ak to bude podľa platných zákonov nevyhnutné.

Osobné údaje, ktoré o Vás získavame, ďalej neodovzdávame ani ich inak nezdieľame, s výnimkou prípadov uvedených v tomto dokumente.

Vaše osobné údaje, ktoré získavame, môžeme zdieľať s našimi strešnými orgánmi – SKJ,  kynologická kluby, ktoré organizujú výstavy, obchodné spoločnosti, ktoré svojou aktivitou majú spojitosť s činnosťou klubu. Vaše osobné údaje môžeme ďalej zdieľať s našimi poskytovateľmi služieb, ktorých sme angažovali, aby poskytovali služby v našom mene, a v súvislosti s účelmi uvedenými v tomto oznámení. Patria medzi nich napríklad poskytovatelia zákazníckych služieb a spoločnosti zabezpečujúce koordináciu zasielania pošty. Týchto poskytovateľov služieb oprávňujeme na používanie alebo zdieľanie informácií len v miere, ktorá je nevyhnutná na poskytovanie služieb pre nás, alebo v miere, ktorú pripúšťa zákon. Od týchto poskytovateľov služieb požadujeme, aby sa  zaviazali k tomu, že budú chrániť súkromie a bezpečnosť osobných údajov, ktoré pre nás spracúvajú. Títo poskytovatelia služieb nemajú naše poverenie na to, aby používali alebo zdieľali informácie iným spôsobom, ako je nevyhnutné na poskytovanie služieb v našom mene alebo na splnenie požiadaviek právnych predpisov.

Niektoré vaše osobné údaje môžeme ďalej poskytovať v nasledovných prípadoch: ak to vyžaduje zákon alebo súdne nariadenie, ak sa domnievame, že je takéto poskytnutie nevyhnutné na zamedzenie škody alebo finančnej straty, alebo v súvislosti s vyšetrovaním podozrenia z podvodu alebo nezákonnej aktivity alebo v súvislosti s vyšetrovaním uskutočneného podvodu alebo nelegálnej aktivity.

Odovzdávanie údajov:

Osobné údaje, ktoré o vás získavame, môžeme odovzdávať adresátom v iných krajinách, ako je krajina, v ktorej boli informácie pôvodne získané, vrátane Spojených štátov amerických. Tieto krajiny nemusia mať rovnaké zákony na ochranu osobných údajov ako krajiny, v ktorých boli informácie pôvodne poskytnuté. Ak budeme vaše informácie odovzdávať do inej krajiny, budeme ich chrániť tak, ako je to uvedené ďalej.

Prepojenia na ďalšie webové stránky:

Na webových stránkach môžu byť pre plnenie našich cieľov a z informačných dôvodov vložené prepojenia na iné webové stránky. Tieto webové stránky fungujú nezávisle od našich webových stránok.  Odkazované webové stránky používajú vlastné vyhlásenia alebo zásady ochrany osobných údajov, takže dôrazne odporúčame, aby ste sa s nimi oboznámili, ak navštívite akúkoľvek webovú stránku, na ktorú odkazujeme.

Uchovávanie záznamov:

Uchovávame osobné údaje len tak dlho, ako je to nevyhnutné na splnenie účelu, na ktorý boli osobné údaje získané, ak platný zákon nevyžaduje alebo neumožňuje inak. Prijímame opatrenia na zničenie alebo trvalú odstránenie osobných údajov, ak to vyžaduje zákon alebo ak osobné údaje naďalej nie sú potrebné na účel, na ktorý boli získané.

Zabezpečenie:

Používame administratívne, technické a fyzické ochranné prostriedky vytvorené na ochranu osobných údajov, ktoré nám poskytujete alebo ktoré získavame, pred ich zničením, stratou, zmenou, prístupom, poskytnutím ďalej alebo použitím náhodným, nezákonným alebo neoprávneným spôsobom.

Aktualizácia tohto dokumentu:

Tento dokument o ochrane osobných údajov môžeme pravidelne aktualizovať bez toho, aby sme vás o tom vopred informovali. Pri významných zmenách tohto Dokumentu však na webových stránkach zverejníme príslušné oznámenie o uskutočnení príslušných zmien.

Ako nás kontaktovať:

Ak si želáte získať prístup ku svojim osobným údajom, opraviť, zablokovať alebo odstrániť akékoľvek osobné údaje, ktoré sa týkajú vašej osoby, odvolať svoj súhlas s niektorými typmi spracovania osobných údajov,  odstrániť vašu e-mailovú adresu z našich adresárov alebo ak máte akékoľvek otázky či pripomienky týkajúce sa našich postupov v oblasti ochrany osobných údajov, obráťte sa na nás jedným z nasledovných spôsobov (i.) kontaktovaním na e-mailovej adrese beauceron.sk@gmail.com; alebo (ii.) písomne na korešpondenčnej adrese SBK: Slovenský beauceron klub, Cabaj 125, 951 17 Cabaj- Čápor.