OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Aktuality

OZNAM:

Momentálne pracujeme na novej internetovej stránke SBK, z uvedeného dôvodu nebudú na tejto stránke uverejňované ďalšie aktuality (stránka bude ponechaná pre účely archivácie na nej zverejnených informácií).

 

Novú stránku môžete navštíviť na odkaze: https://beauceronclub.sk/

Prosíme Vás o trpezlivosť, usilovne pracujeme na obsahu novej stránky a pravidelne rozširujeme jej obsah.

Vedenie SBK


 

V mene výboru SBK sa touto cestou chceme poďakovať všetkým našim členom za priazeň, ktorú nášmu klubu tento rok prejavili.

Taktiež sa našim členom chceme poďakovať za reprezentáciu klubu na poli výstavnom a pracovnom a to nielen u nás na Slovensku, ale aj v zahraničí.

Prajeme Vám veľa výstavných a pracovných úspechov v roku 2020!


 

Dňa 14.12.2019 sa v MKK Zbehy konala členská schôdza SBK

Uznesením členskej schôdze bol pre rok 2020 schválený členský poplatok vo výške 25,- EUR a vo výške 10,- EUR pre osoby mladšie ako 18 rokov.

 

Členov žiadame o úhradu členského v termíne do 31.01.2020.

 

informácie potrebné pre vykonanie úhrady členského poplatku:

číslo účtu: 2923854994 / 1100

IBAN: SK55 1100 0000 0029 2385 4994

do poznámky prosím uveďte svoje meno a účel platby, t.j. úhrada členského

Pre viac informácií navštívte sekciu "Klub" - "Členské schôdze SBK"


 

Dňa 16.11.2019 sa konala mimoriadna členská schôdza SBK a to z dôvodu odstúpenia všetkých členov výboru z ich funkcií pred uplynutím funkčného obdobia. 

Následne bol na členskej schôdzi zvolený nový výbor a revízor:

Alica Stopková, predsedníčka SBK

Ines Tokárová, podpredseda a poradca chovu SBK

Danka Šťastná, tajomník SBK

Pavel Šťastný, poradca chovu

Daniela Šteinerová, poradca chovu

Anna Rolková, revízor

 

 

Odchádzajúcemu výboru sa aj týmto chceme poďakovať za všetku činnosť, ktorú odviedli v prospech nášho klubu.

 

AKTUALIZÁCIA 06.10.2019

Výsledky klubového výstavného maratónu sú zverejnené v povýstavných katalógoch :

ŠV bez CAC 13.09.2019 TU, KV 14.09.2019 TU, ŠV 15.09.2019 TU

Ďakujeme sponzorom tohto výstavného maratónu:

  

www.najlepsiekrmivo.sk

Klubový výstavný maratón sa uskutoční v dňoch 13.- 15. 09. 2019 v Zbehoch pri Nitre. Bonitácia SBK sa z organizačných dôvodov presúva na termín 16. 11.2019. Prihlásení jedinci musia absolvovať aspoň jednu výstavu usporiadanú klubom v termíne 13.- 15.09.2019. 

!!UZÁVIERKA PRIHLÁŠOK SA PREDLŽUJE DO 07.09.2019!!

Exkluzívna možnosť získať 10 % zľavu na dvojdňový výstavný maratón SBK 2. a 3. mája 2020 s fínskymi rozhodkyňami Ninou Mariou Janger a Tarjou Anneli Lofman. Je to jednoduché. Odošlite prihlášku na trojdňový výstavný maratón 13.- 15.09. 2019, označte všetky 3 dni a je to:) Zľava je viazaná na konkrétneho majiteľa, nie na psa:) Táto ponuka končí 28.8.2019

Jedinečná možmosť získať Klubového šampióna počas jedného víkendu!!!

3 x VN1= Klubový šampión šteniat/ dorastu 2019

2 x CAJC + 1 x V1( z triedy mladých)= Klubový šampión mladých 2019

2 x CACC + 1 x V1 ( z triedy strednej, otvorenej, pracovnej alebo šampiónov)= Klubový šampión 2019

3 x V1 ( z triedy veteránov)= Klubový šampión veteránov 2019

viac v Propozíciách

Propozície na stiahnutie TU: https://ulozto.sk/file/jVLDZO0I1EGZ/propozicie-2019-1-pdf

Prihláška na stiahnutie TU: https://ulozto.sk/file/ljRuFn1CPUEy/prihlaska-2019-doc

PROPOZÍCIE NA STIAHNUTIE TU: https://ulozto.sk/file/jVLDZO0I1EGZ/propozicie-2019-1-pdf

PRIHLÁŠKA NA STIAHNUTIE TU: https://ulozto.sk/file/ljRuFn1CPUEy/prihlaska-2019-doc

 

Dňa 12.01.2019 na členskej schôdzi bolo odsúhlasené toto:

1. Členské príspevky  vo výške 10 ,-€ na rok 2019 sú povinní súčasní členovia uhradiť do 31.01.2019 na klubový účet.

2. Vstupný poplatok  do klubu vo výške 30,-€  a členský príspevok vo výške 10,-€ sú povinní noví, schválení členovia na členskej schôdzi 12.01.2019 uhradiť do 31.01.2019 na klubový účet.

3. Žiadosti  nových členov  na základe písomnej prihlášky a súhlasu so spracovaním osobných údajov v priebehu roka budú posudzované a schvaľované na najbližšej členskej schôdzi, ktorá sa bude konať 06.04.2019 v areáli Kynologického klubu Zbehy.

3. Od dátumu 01.02.2019 je stanovená výška vstupného poplatku pre nových členov 50,-€ a výška členského poplatku na rok 2019 a ďalšie roky ( pokiaľ nedôjde k zmene) 20,-€

4. V prípade, ak neuhradí súčasný člen poplatok do stanoveného termínu 31.01.2019, prestáva byť automaticky v zmysle stanov členom klubu a v prípade záujmu o pokračovanie členstva musí podať písomnou formou novú žiadosť o členstvo . V tom prípade sa naňho vzťahuje povinnosť platby uvedená v bode 3.

5. Na rok 2019 sú naplánované 3 výstavy pod záštitou klubu, ktoré prebehnú na jednom mieste- v areáli Miestneho kynologického klubu Zbehy pri Nitre: 13.09.2019 ( piatok) - Špeciálna výstava bez zadania CAC , 14.09.2019- Klubová výstava so zadaním klubového víťaza , 15.09.2019- Špeciálna výstava so zadaním CAC . V prípade dostatočného záujmu prebehne v týchto dňoch aj bonitácia ( uchovňovanie jedincov). V prípade záujmu o bonitáciu je nutné do 06.04.2019 podať písomnú prihlášku na e- mail: beauceron.sk@gmail.com. 

6. V mesiacoch apríl- máj 2019 sú v prípade dostatočného záujmu naplánované mimoriadne skúšky, kde bude pre beauceronov poskytnutá možnosť zložiť základnú skúšku BH a vyššie, i čiastkové. V prípade záujmu  a ďalších otázok kontaktujte vedenie klubu na e- mailovej adrese: beauceron.sk@gmail.com

7. Pripravujeme zmenu bonitačných kariet pre zápis hodnotenia exteriéru a povahy, ktorá má zvýšiť prehľadnosť a presnosť v posudzovaní jedincov. Návrhy boli predložené a konzultované na členskej schôdzi a budú zapracované do finálneho návrhu, ktorý bude predložený na schválenie na členskej schôdzi 06.04.2019. V prípade ďalších návrhov k predmetu zmeny je potrebné tieto písomne podať  do 31.01.2019 na klubový e- mail.

8. Upozornenie pre vystavovateľov na výstavách organizovaných klubom!  Výstavný poriadok SBK sa v zásade riadi Výstavným poriadkom SKJ. SBK vo svojich propozíciách neumožní , aby organizátor  výstavy bol zároveň aktívnym vystavovateľom prihláseného jedinca bez ohľadu na to, či je alebo nie je v jeho majetku!

9. Upozornenie pre vystavovateľov na výstavách  a chovateľských akciách organizovaných klubom!  Výstavný poriadok SBK  sa v zásade riadi Výstavným poriadkom SKJ a vo svojich propozíciách si vyhradzuje právo riadiť sa propozíciami  výstav, ktoré budú organizované  v roku 2019 v Slovenskej Republike, ktoré obsahujú toto zvýraznené upozornenie: U plemien, u ktorých nie je štandardom povolená kupirácia, môže rozhodca rozhodnúť o tom, že psa neposúdi pre podozrenie na operácie určené na korekciu pôvodného stavu alebo črty (napr. kupírované ucho, kupírovaný chvost). Dôvod, prečo bolo zadané hodnotenie NEMOŽNO POSÚDIŤ musí byť uvedený v posudku.  Zároveň Vám odporúčame prečítať si aktuálne platný štandard plemena beauceron TU

10. Pre záujemcov o spoluprácu na klubových výstavách!  Únia kynologických klubov organizuje v dňoch 9.- 10.03. 2019 školenie odborného personálu  v Malom Lapáši. V prípade záujmu kontaktujte vedenie klubu! Účasť je obmedzená a prihlášky je potrebné zaslať do 28.02.2019.

11. Povahová časť bonitácie bude zaznamenávaná na video so súhlasom majiteľa a uchovávaná na externom disku.

12. Exteriérová časť bonitácie je súčasťou výstavy organizovanej klubom a preto sa riadi jeho výstavným poriadkom a aktuálne platným štandardom plemena!!!

13. Upozornenie pre aktívnych chovateľov! Oznámenie o krytí na základe krycieho povolenia vydaného poradcom chovu (ktorý má povinnosť oznámiť túto skutočnosť písomne na klubový e- mail) zasiela chovateľ najneskôr 30 dní po nakrytí suky na klubový e- mail. Chovateľ je povinný do 30 dní po narodení/ nenarodení šteniat oznámiť túto skutočnosť písomne na klubový e- mail! O kontrolu vrhu žiada chovateľ písomne vedenie klubu a príslušného poradcu chovu minimálne 7 dní pred uskutočnením kontroly. Zároveň je povinný uhradiť na klubový účet administratívny poplatok 5,-€ ešte pred výjazdom poradcu chovu. Poradca chovu si overí úhradu administratívneho poplatku a členského poplatku chovateľa na príslušný rok ešte pred kontrolou vrhu, pretože do zázname o kontrole je potrebné potvrdiť pre plemennú knihu, že chovateľ je členom klubu. Cestovné výdavky si vysporiadavajú chovateľ a poradca vzájomnou dohodou.

14. Upozornenie pre majiteľov plemenníkov! V prípade, že nastali akékoľvek zmeny, ako nové výsledky výstav, nové zdravotné vyšetrenia, nové tituly, nové vrhy a podobne, je potrebné ich aktualizovať písomne na klubový e- mail.

15. Upozornenie pre členov klubu, ktorí chcú prihlásiť svoje zvieratá do klubovej súťaže TOP jedinec SBK  za rok 2018. Prihlášky je nutné zaslať písomne aj s výsledkami do 31.01.2019! Po tomto termíne nebudú prihlášky akceptované! Dôležité sú výsledky Vášho psíka práve v roku 2018.

Prihlasujete sa do 31.01.2019 formou e-mailu a ako prílohu treba zaslať relevantné posudky z výstav, výsledkovú listinu zo súťaže alebo zápis zo skúšky. Kritériá pre priznanie bodov sú zverejnené v sekcii "Kritériá pre udeľovanie TOP jedinca".

Prihlásenie do súťaže je bezplatné a prístupné pre beauceronov, ktorých majitelia boli členmi klubu v roku 2018 a sú stále právoplatnými členmi klubu!


 

 

 

 

 

 


13.06.2018

Na klubovú stránku SBK boli pridané informácie o ochrane osobných údajov.

Viac informácií nájdete v sekcii "Ochrana osobných údajov"

Na Výročnej členskej schôdzi SBK bol dňa 14.10.2017 zvolený Výbor SBK v nasledovnom zložení: 

predseda: Ivana Kužmová

podpredseda a poradca chovu: Ján Javorka

tajomník: Veronika Olešovská

poradca chovu: Helena Kratochvílová

poradca chovu: Soňa Špaňúrová

Revízor: Alica Stopková